تبلیغات
My World - بــازم حـرف چــرت

بــازم حـرف چــرت

شنبه 5 بهمن 1392 03:58 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d


ســـلــام مــزخــرافــای عــزیــزم

اون عــکــس بـالـایـیــه رو دیــگـه واقــعــا خــیــلــی دوســـت مــی دارم

الــهـــی مــن فــدای جـــوجــوم + تـــولـــد جــونـهــو مـبــارک بــاشــه :)

تـــو تــــویـــــیــــتــر کـــه هــمــه واســـش تـــرکـــونــده بــــودن

بــعـــد خــــانـــــوم یــا آقـــای کــریـــس ایــن چـــه طــــرز حــــرف زدنــــه ؟!

خـــودت رو نــظــرایـــی کــه فــرســتــادی فـکــر کــردی ؟

خـــب حــالــا بــه هــر حــال

اگــه یــکــم دســت کــم بــه خــودت زحـــمـــت خــونـــدن پــســـت ثــابـــتـــو

مــیــــدادی الـــان مــا ایـــــن اوضـــاعـــو نــداشــتـــیـــم :|

خـــب مــزخــرف جــونـــام چــطــوریـــن ؟

امــــروز فـــیـــزیــک از کـــار عــمــلــیـــم بــســیــار تــقــدیــــر کــــرد

اَه اَه فـــردا ریـــاضـــی و ادبــــیـــات داریــــم

نــه ایــنــکــه نــمــره هــام خــوب نــبــاشــه ولـــی درســای ... هــســتــــن

خـــب دیـــگــه بــاز مــامـــانـــم شــروع کـــرد غـــرغـــر کــردن

چـــرا مــیـــشــیــنــی پــای نـــت :|

از ایـــن غــرغــر هـــای تـــکــراری مــثـــل آی درس مــیـــخــــونـــی و ایــنــا

خـــب بـــای چـــرتــــا

+ قــالــبــو عــوض کــردم خــوبــه ؟!

+ خـدایـــی کــدومــتـــون مــیــدونـــیــن کـورتــیــزول و جــزایــر لـانــگـــرهــانــس و

پــاراســمــپــاتـــیـــک چــیــه ؟!

نــه خــدایـــی چــنــد درصــدتــون مــــیــدونـــیــن ؟! هــانــا ؟!نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: یکشنبه 6 بهمن 1392 04:37 ب.ظ