تبلیغات
My World - آمــوزش :|

آمــوزش :|

یکشنبه 6 بهمن 1392 10:42 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d
ســلـــام مـــزخــرفــــــا
بـعــلــه ... :|

ایــن آپ واسـه ایــنــه کــه بــدونـیــن مـن تــو مــدرســه چـــی مـیخونــم

پــاراســمـپـاتـیــک :

 اعـصـابــیـه کـه مـثـلـا وقـتـی نـاراحـتـیــم فــعــال مــیــشـــه

و دیــر هـم جــواب مــیــده ولــی بــاعــث آروم شـدن مــیــشــه

مــثــلــا وقــتــی گــریــه مــیـکـنــیــن بـعــد از یــه مـدتــی آروم مــیــشــیــن :)

جــزایــر لــانــگـر هــانــس یــه غـده تــو لــوزالـــمـــعــده ســـت :))

کــورتــیـــزول هـــم :

کــورتــیــزول هــورمونــیــه کــه تـــو غــده آدرنــال (غــده فــوق کــلــیــوی)

 تــرشــح مــی شــود و چــنــدیــن مــســئــولــیــت بــه عــهــده داره

اطــلــاعـات عــلــمــی و ســطــح دانـشــتــون مــنــو کــشــتــه :|

بــعـــلــه در ضـمــن ســوم راهــنــمــایــی تــیــزهـــوشــان درس مــیــخــونــم

خــب در هــمــیــن حــد کــه هــمــتــون روغـــن مــایــع شــدیــن

واســم کــافــی بــود

بـــای چـــرتـــای مــزخــرف بـــیـــخــودنـظــرات : - - - :)))
آخــریــن ویــرایــش: دوشنبه 7 بهمن 1392 05:11 ب.ظ