تبلیغات
My World - گــزارش امـــروز

گــزارش امـــروز

چهارشنبه 16 بهمن 1392 03:04 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d

ایــن گــزارش امــروز :

زنـــگ اول زبــان داشــتـیم الـکــی بــه هــمــه امــتــیــاز داد :|

زنــگ دوم شــیــمــی داشــتــیــم بـه مــن بــیــشـتــر از هـمـه داد :)

بــعــد ریــاضــی درس داد : مـعـادلــه خــط چــقــدم نـکــات مــزخــرف اضــافــه گـفـت :|

بــعــد اجــتــمــاعــی امــتــحــان گــرفــت :|

تــک زنـــگ بـــعــدم پــرورشــی مــشــاور اومــد ور بــزنــه بـچــه هــا

پــیــچــونــدن گــفــتــن ســرود داریـــم هـــر چـــنــد بــازم ور زد

بــعــد مــن اومــدم خــونــه نــاهــار خــوردم

الـــانـــم کــه دارم یــه پــســت مــزخــرف دیـگـه مــیـــذارم

داســـتــانـــش چــیــه ؟! بــه شــمــا چــه ربــطــی داره مــن امــروز چــیــکــار کــردم

کــه دارم واســتـــون مــی ذارم ؟!

عــکــس پـســت پــایـــیـــنــی جــوجــومــو نــیــگــا چــه نــازه :*نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: چهارشنبه 16 بهمن 1392 04:03 ب.ظ