تبلیغات
My World - دانــشــگــاه هــیــولــاهـا

دانــشــگــاه هــیــولــاهـا

یکشنبه 20 بهمن 1392 07:01 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d


monsters university

ایــنــقــده مــن دوســش دارم ایــن مــایــکــو :))

الـهـــی فــداش شـــم / جــوجــو رو مــیـــگــم :)

بـــچــه هــا تــیــک تــو چــارت بــرتــریــن آیــدل از نــظــر هــیــکــل 1 شــده

مــعــلــومــه بــهــتــریــن بـدنــا رو تــو کــره بــیــن آیـدلــا 2PM دارا هــســتــن 

ایـــن ثــابــت شــده ســت

بــچــه هــا اردومــون افــتــاد چــهــارشـــنــبــه :|

ایــن قــیــافــه مــن : دیــوث ، قــیــافــه بـچــه هــا : کــثــافــت

قــیــافــه مــدیـــر :


هــیــچــی دیــگــه ، امـــروز رفــتــم مــدرســه درس نــخــونــدم الــان

بــایــد فــیــزیـــک بــخــونــم . آهــا امــروز رفــتـــم نـــمــاز

 رفــتــم کــه تــرم 2 پــرورشــی جــرات ... نــداشــتــه بــاشــه


الــکــی خـــم و راســت مــیــشــدم

وضــو ام نــداشـــتــم ، والــا فــقــط رفـــتــم پــرورشــی رو مــســخــره کــردم :|

کــاریــم بــه کــســی نــدارم

خــدایـــا خــیــلــی دلــم مــیــخــواد یــه دل ســیــر
تــو بــغــلــت گــریــه کــنــم

خــب دیــگــه ایــنــروزا اعــصــاب نــدارم :|

ایــنــو بــخــونـــیــن امــیــد بــگــیــریــن


اسـتــاد شــیــمــی ســرکــلــاس بــا کــلــی انــرژی داشــت درس مــیــداد

 گــفــت از هــیــدروژن بــه اکــســیــژن از اکــســیــژن بــه نــیــتــروژن!

یــهــو یـکــی از تــه کــلــاس گــفــت :

نــیــتــروژن بــه گــوشـــم !!نـظــرات : - - - :/
آخــریــن ویــرایــش: یکشنبه 20 بهمن 1392 07:33 ب.ظ