تبلیغات
My World - بـی عـنـوان

بـی عـنـوان

سه شنبه 22 بهمن 1392 10:08 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d


وای خــیــلــی خــســتــم ... از هــمــه چــی ، فــردا مــیــرم اردو

 ( چــه حــالــی مــیــده )

مـــن فــدای ایــن جـــوجــو جــدایــدا خــبـــری ازش نــدارم

وقــتــی نــه دســتـــی بـــرای گــرفــتــن اســـت ... نــه آغــوشــی بـرای گــریـــه

نــه شــانــه ای بــرای تــکــیـــه

انــتــظــار نــداشــتــه بــاش خــنــده ام واقــعــی بــاشـــد ...

ایـــن روزها زنــده ام تا دیــگـــران زنــدگــی کـــنــنــد !!

بــچــه هــا هــر وقــــت مــیــام پـای نــت حــالــم گـــرفــتــه مــیــشــه

نــه ایــنــکــه خــبــر خــاصــی بــاشــه

اصــن مـــودم کــه روشــن مــیــشــه مــن غــمــگــیــن مـــیــشــم

خــب دیــگــه اگــه حــرفــی بــود بـعــدا مــیــگــم

عــاغــا از A - PINK خــیــلــی خــوشــم مــیــاد یــعــنــی آهــنــگــاشــون

واســم قــشــنــگــن . زیــاد  :)

اصــن فــهــمــیــدیــن اون بــالــا چــی نــوشــتـــم ؟!

خـــب آخــه مــن از چــی آپ کــنــم حــرف چــرتــو پــرت ؟! دقــیــقــا :-)

ایــنــقــده آهــنگ MA BOY ســیــسـتــارو دوس دارم

داشـــتـم تـو فــایــلــام مــیــگــشــتـم یــه اســمــی تــوجــهــمـو

 جــلــب کــرد

بــعــد بــازش کــردم دیــدم اِ آهـــنــگـه کــره ایــه :))

یــکــی از آهـــنــگــای B1A4 بــود ، خــوشــم اومــد یــعــنــی عــاشــقـش

 شــدم از مــوقــعــی کــه پــیــداش کــردم 100 دفــه گــوشـــش دادمنـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: چهارشنبه 23 بهمن 1392 08:56 ب.ظ