تبلیغات
My World - نــاراحــتــم :(

نــاراحــتــم :(

جمعه 25 بهمن 1392 05:23 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d

مــن ایــنـقــده مــکــعــب روبــیــک ( اســمــش هــمــیــن بــود ؟! )

 دوســـت مـــی دارم :)

ولــنــتــایــن مــبــارک بــه خــودم و جــوجــوم ( چــیــه ولــنـتـایــن بــه شــمــا ؟! )

آخـــی قــســمــت دوم Real 2pm اومـــده دارم دانــش مــیــکــنــم

بــعــد از قــرن هــا فــروزنـــو دان کــردم

بـــچــه هــا زیــر نــویــس فــارســیــشــو  جــداگــونــه کــســی داره بــده ؟

بـــچــه هــا ( بــبــخــشــیــد اشـتـبـاه شــد : مـزخـرفــا )

وب اجــی کــریــسـتــا رو هــک کــردن :((

اجــی ایــمــیــلــتــو یــا یــه راه ارتــبــاط بــهــم بــده یــه چــیــزایــی بــهـت بــگــم

و ایــنــکـه بــریــن گــالــریــم

تــو لــیــنــکــسـتــان اونــی کــه نــوشــتــه پــیــکــچــر گــالــری

یــه کــاری بــاهــاتــون داشــتــم اونــجــا بــریــن واســم مــهــمــه

عــاغــا خــیــلــی نــایــلــو دوس دارم خــیــلــی جــیــگــرهنـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: جمعه 25 بهمن 1392 05:32 ب.ظ