تبلیغات
My World - گــرلــز دی

گــرلــز دی

پنجشنبه 1 اسفند 1392 12:09 ق.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d


وای عــاشــق Expectation گــرلــز دی شــدم

 اصــن ایــن آهــنــگ مــعــرکــه ســت

اگــه مــیـــتـــونــیــن حــتــمــا دانــلــوش کــنــیـــن

یــورا و مــیــن ـ آ و یــکــی دیــگــه کــه اســمــشــو نــمــیــدونــم

تــو ایــن گــروه دوس داــــرم :))

اونـــی کــه صــورتــش کــشــیــده س تـقــریــبــا لــبــاش بــزرگــه

از اون خــوشــم نــمــیــاد

ولـــی کــلــا گــرلــز دی رو بــســیــار دوســت مــیـــدارم

عــاغــا الــان مــلــیــکــا ایــنــا خــونــمــونــن :|

ایــن الــیــز از داســتــان خــبــر داره

هــیــچــی حــالــا مــن رفــتــم ســلـــام بــعــد بــا خــونــســردی کــامــل گــفــت :

ســلــام ... چــطــوری ؟

و احــوال پــرســی گــرمـــو ایـــنــا

مــنــم کــه اصــن بــه روی خــودم نــیــاوردـــم

هــیــچــی دیـــگــه خــبــری نــیـــســـت ... نـــت داره خــیــلــی مــزخــرف مــیــشــه

دیــگـه هــیــچــی تــوش پــیــدا نــمــیــشــه

از پــســـرا (
2PM ) هـــم خــبـــری نــیــس خــلــاصــه هــمــه چــی خــیــلــی

 رو مــخــمــه

+ آهــنــگ ســام تــیــنــگ از گــرلــز دی کــه آهــنــگ جــدیــدشــون هــس

آخــرش یــه تــیــکــه هــایــی داره کــه واقــعــا مــعــرکــه ســت

مــن دنـ.سـ.شـو خــیــلــی دوس نــداشـــتــم ولــی آخــرای آهــنــگ واقــعــا

 شــاهـکــاره یــعــنــی عــاشــق تــیــکــه هــای آخــرشــم

ایـــنــم حــتـــمــا دانــلــود کــنــیــن اگــه لیــنــکــاشــونــم خــواسـتــیــن بــگــیــن

+ الــان مــلــیــکــا تــو پــذیــرایــیــه مــن پــشـت نــت :|

جـــل الــخــالــق نــت دســت از ســرم بـر نــمــی دارهنـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: پنجشنبه 1 اسفند 1392 12:40 ق.ظ