تبلیغات
My World - حــقــیــقــت

حــقــیــقــت

پنجشنبه 1 اسفند 1392 06:37 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d
لــامــصــب احــســاس امـنـیـتـی کـه پــتــو بــهــت مـیــده ۱۰۰ تــا بــادیــگــارد و

جــلــیــقــه ضــد گــلــوله بــهــت نــمــیــدن !!!

والــا .... ( راســت مــیــگــه مــنــم مــوافــقــم )

از جـمـلــه افـتــخـاراتــی کــه تــو زنــدگــیــم داشــتــم ایــن بــوده کــه

 گــوشــی هــر کــیــو کــه گــیــر مــیـــاوردم پــســـوورد نــداشــت زود مــیــرفــتــم

سـراغ اســم بــلــوتــوثـشــو تـغــیـیـر مـیــدادم مــیــکـردم :

گــوســفــنــد زنــده مــوجــود اســت !!!  ( )

مــدرســه : 2 +
۲ = ۴

تــمتـریــن خــونــه : ۴ + ۲ * ۸/۲

سـوال امــتــحــان : حــمــیــد ۵ ســیــب دارد ، او هــفــت دقــیــقــه تــا رسـیــدن

 قــطــار فــرصــت دارد جــرم خــورشــیــد را مــحــاســبــه کــنــیــد :|

خـیــلــی وقــت هــا گـفــتــنــد چــرا مــی خــنــدی ؟

بــگــو مــا هــم بــخــنــدیــم امــا هــیــچ وقــت نــگــفــتـنــد واســه چــی غــصـه

 مـیــخــوری ؟ بــگــو مــا هــم بــخــوریــم :|نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: پنجشنبه 1 اسفند 1392 07:14 ب.ظ