تبلیغات
My World - تــاریــخ

تــاریــخ

شنبه 10 خرداد 1393 10:04 ق.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d


مــن خـیـلــی حـالــم بــده :|

عـاغـا مـن دیـروز از 10 صـبـح تــا 10 شــب داشـتــم تـاریــخ مـی خـونــدم

بـعــدش :  نـکـبـتــا یـه سـوال از تـو نـقـشــه بـه عـنــوان سـوال

 جـدول آورده بــودن :(

حـالــا اول کـتـاب نــوشـتــه از نـقـشــه ســوال نـیــاد :|

 نـیـم نـمــره م داشــت


آخـه امـتـحــانــامــون اسـتــانـیــه

ســوالــش گـفـتـــه بـود پـایـتـخــت نــادرشـاه کـجـاســت

بـعــد تــو کـتـاب نـوشـتـه از مـیـراث نـادر فـقـط مـشـهــد بـه شـاهــرخ نــوه ش

 رســیــد :/ مـن از تــو قـبــرم بـایـد مـیـفـهـمـیــدم کـه پـایـتـخــت نــادر

مـشـهــد مـیـشـه بـعـد مـی نـوشـتـم تـو جــدول  :/

کـیـمــیــا بــوفـــاااااااااااااااااااالــو =)

بــرم بـمـیــرم 1 امــتـحــان دیــه مــونــده کـه بــدم خــدایــا راحــت مـیـشــم :)

اصــن حـوصـلــه تــایــیـــد نـظــرا رو نــدارم

بــعــد از امـتـحــانــام مـیــام وبــاتــون کــه هــی فــرت و فــرت

 مـیـســازیــن

بــرم گــم شــم :/نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: شنبه 10 خرداد 1393 10:24 ق.ظ