تبلیغات
My World - تـابـسـتـون

تـابـسـتـون

یکشنبه 18 خرداد 1393 10:16 ق.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d

سـلــام بـه هـمـگــی :-)


الــان دارم کــم کــم طـعـم تـابـسـتــنـو مـی چـشــم بـعـد اون هـمـه خـر زدن

واســه امـتـحـانـــا

عـاغــا دیــروز دایـیــم از مـکـه بـرگـشـت بـعــد مـا راه افـتـادیــم بـریــم بـوشـهــر

بــعــد بـه مــا گـفـتـه بــودن سـاعـت 3 و ایـنـجـاهــا تـازه هـواپـیـمـا مـی شـیـنـه :|

دیــگـه مـا گـفـتـیــم بـا تـاخـیــر مـیـشـه 4 و 5 ایـنـجـاهـا

حـالــا نـگـو سـاعــت 2 و نـیــم ایـنــا رسـیــدن

هـیـچــی دایــی مـام رفـتـه تــو پـارک قـایــم شـده ، عــیـنــک ریـبـن هــم زده کـه کـسـی

نـفـهـمـه حـاجـیــه

خـلــاصــه بـسـاطــی بــود

هـیـچــی دیـگــه بـعــد آوردیـمــش و گـوسـفـنــد کـشـتـن و پـذیـرایــی دوسـتـای دایـیـم

و از ایــن کــارا آخـؤشــم شـام سـالـاد الـویــه خــوردیــم :))

راســی یــه واژه جـدیــد هــم یــاد گـرفـتــم : دَلـَـنـگ حــوض

ایــن واژه هــا از لـابـه لـای صـحـبـتـای مـامـان حـاجـی ( مـامـان بـــزرگ مــادریــم )

کـشــف مـیـشــه کـه مـوجــب سـاعـت هــا خـنــده خــانـواده مـیـشــه

دیـگـه خـلـاصـه دیــروز خـیـلــی خــوش بــودیــم


نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: یکشنبه 18 خرداد 1393 10:44 ق.ظ