تبلیغات
My World - FEEL

FEEL

جمعه 30 خرداد 1393 09:12 ب.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d


ورژن کــوتــاه مــوزیــک ویــدئــو FEEL از جــونـهــو اومـــد 3>

آقــا مـن از ایــن طــرفــدارای الــکــی نـیـســتــمــا مــن از کــوچـکـتــریــن اتـفــاقــی

 کـه واسـشــون مــی افـتــه خـبــر دارم


یــه چـیــزی تــو ایــن مــوزیــک ویــدئــو هـســت کـه اذیـتــم مـیــکـنــه ولــی نـمـیــدونــم

 چـیــه


بــه هــر حــال آهـنــگــش حــررررررررررررررف نــداره

هـمــونـجــوری کــه حــدس مـیــزدم یـکــی از بـهــتــریــنــایــی کــه تــا حــالــا بـه

 عـمــرم شـنـیــدم


هــر چـنــد کــه هـنــوز کــامـلــش نـیــومــده

بــی صـبــرانــه مـنـتـظــر ورژن کـامــل مــوزیــک ویـدئــوشــم 3>


نـظــرات : - - - :)
آخــریــن ویــرایــش: جمعه 30 خرداد 1393 09:21 ب.ظ