تبلیغات
My World - ایــران / بــوسـنــی

ایــران / بــوسـنــی

پنجشنبه 5 تیر 1393 11:59 ق.ظ

نــوشــتــه : سـئـو هـیـون :d

 عــاغــا از بــوســنــی بـاخـتــیــم :/

 اون بــازی جــلـوی آرژانــتــیــن کـجــا رفــت ؟! فــک کـنــم شـانـســی بــود :/

امــروز مـیــریــم خــونــه عـمــم ایــنــا :))))

الــان دایــیــم ایــنــا اومــدن ؛ الــبــتــه عـصــر مـیـــرن فــک کـنــم

+ قـســمــت جـدیــد Running Man کــه از 2pm چـانــی تــوش بــود ؛ خــیــلــی بــاحــال

 بــود مـثــه بـقـیــه قـسـمـتــا

فـقــط ایـنــکـه طـفـلــی چــانــی
اذیــت شــد :(

بـالــاخـره هــدفــون گــرفــتــم


 هــدفـــون قـبـلــیــه جــدا داشــت رو مـخــم رژه مـیــرفــت :|

تــابـســتــون مــن خــوبــه :))))

چــون ایـنـقــد واســه ســوم راهـنـمــایــی خــر زدم کــه الــان حـســابــی قــدر

تــابـسـتــون و بـیــکــاری رو مـیــدونــم

مــدیــونــی اگــه فــک کـنــی از مــدرســه مـتــنـفــر نـیـســتــم :/

آقــا آخــرش رفــتــم واکـســن زدم واســه اول دبـیــرسـتـــان

درد مـیــکـنــه تــازه جــاشــم قـرمــز شــده ؛ روز اول کــه اصــن از شــونــه بــه پــایــیــن

درد مـیــکــرد ( تــیــر مـیـکـشـیــد :/ )


+ بـعــدا نـوشــت : اون بــرنــامــه کــه پـســت پــایــیــن راجـبــش گـفــتــم ؛

گـفـتــم لــونــا از اف ایــکــس هــم هـســت الـــان بــرنــامـشــو دارم مـیـبــیـنــم ؛

لــونــا نـیـســت ؛ اســم دخـتــره یــه وون ــه :/

مــن کــه نـمــیـشـنــاخــتـــمنـظــرات : - - - :))))))))))))))))
آخــریــن ویــرایــش: پنجشنبه 5 تیر 1393 04:04 ب.ظ